Home Coaching Nieruchomości @pl Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: esenfrru

W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości bardzo ważne jest, żeby wyznaczyć pewne normy zarządzania nim, wśród których powinno uwzględnić się szczegółowe planowanie i jasne wyznaczenie celów.

Często zdarza się, że agent nieruchomości posiada negatywną opinię na temat cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości, a wynika to między innymi z tego, że osoba je prowadząca nie bierze pod uwagę niektórych kluczowych elementów.

Cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości powinno mieć dobrze określone cele, jasne intencje i przede wszystkim, poprzez zebranie powinno się generować pozytywne synergie dla biura nieruchomości.

Zebranie w biurze nieruchomości powinno być polem, na którym planuje się strategie, miejscem gdzie proponuje się funkcjonalne usprawnienia organizacyjne, miejscem gdzie planuje się innowacje i generuje się pomysły związane ze wzrostem produktywności firmy.

Bardzo ważne jest, żeby biuro nieruchomości jako organizacja potrafiło w pełni wykorzystać swoje cotygodniowe zebranie i żeby każdy agent nieruchomości traktował je jako możliwość wzrostu swojej skuteczności i produktywności.

Cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości nadaje formalne ramy do wymiany idei i opinii. Konieczna jest zmiana perspektywy agenta nieruchomości i musi on zrozumieć, że istnieją tematy, które powinny być omówione w sposób formalny.

Największą różnicą między dyskutowaniem o tematach związanych z biurem nieruchomości w sposób formalny bądź nieformalny, jest to, że robiąc to w sposób nieformalny do niczego się nie dochodzi, nie ma określonych celów ani intencji.

Główne aspekty zebrania w biurze nieruchomości.

Aby osiągnąć maksymalne korzyści z cotygodniowego zebrania w miejscu pracy, biuro nieruchomości powinno brać pod uwagę następujące aspekty:

  1. Wstępne planowanie cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.
  2. Porządek obrad podczas cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.
  3. Wymaganie punkualności ze1 strony agenta nieruchomości.
  4. Nieodbieganie od porządku obrad.
  5. Zarządzanie zebraniem kierując się określonym zamiarem.
  6. Niedopuszczanie, żeby zebranie było zdominowane przez jednego z uczestników i unikanie monologów.
  7. Dyskutowanie o pomysłach unikając kłótni.
  8. Zapisywanie powstałych pomysłów i propozycji.
  9. Feedback potrzebny do uzyskania maksmyalnej produktywności.

Wstępne planowanie cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.

Największym błędem jaki może popełnić biuro nieruchomości jest zwołanie zebrania bez wcześniejszego jego zaplanowania.

Zwołanie zebrania biura nieruchomości z zespołem bez jasno określonych celów jest nie tylko bezsensowne lecz zupełnie niekonstruktywne.

W ramach planowania cotygodniowe zebrania w biurze nieruchomości, trzeba najpierw ustalić kiedy i o której godzinie będzie one zwołane, biorąc pod uwagę aspekty funkcjonalne związane z zarządzaniem czasem.

Biuro nieruchomości zazwyczaj wyznacza jako dzień swojego cotygodniowego zebrania poniedziałek, ale jest równie częste zwoływanie zebrania w piątek, po zakończeniu pracy.

Odnośnie godziny zebrania w biurze nieruchomości zaleca się rozpocząć je wcześnie rano lub, co nie jest zalecane, po lunchu; nie zaleca się zwoływać zebrania pod koniec dnia pracy.

W każdym razie, to jest bardzo ważne, aby ustalić datę i godzinę cotygodniowego zebrania biura nieruchomości, bo to pozwoli lepiej zarządzać zasobami organizacji i również pozwoli, żeby każdy agent nieruchomości osiągnął skuteczniejsze zarządzania swoim czasem.

Porządek obrad podczas cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.

Planowanie zebrania w biurze nieruchomości wymaga zaplanowania porządku obrad, czyli spraw, które mają być poruszane. Porządek zebrania powinien uwzględniać główne tematy na podstawie priorytetów biura nieruchomości.

Dobrze opracowany porządek zebrania biura nieruchomości jest bezużyteczny, jeśli nie jest udostępniony członkom organizacji i dlatego jest szczególnie ważne, żeby każdy agent nieruchomości został zapoznany z głównymi treściami, które będą na nim poruszane.

Wyżej wspomniane ułatwia agentowi nieruchomości ustalenie kwestii do poruszenia podczas zebrania biura nieruchomości, pozwalając jednocześnie, żeby jego idee i wkład były jeszcze cenniejsze dla organizacji.

Należy zapoznać każdego agenta nieruchomości 72 godziny wcześniej z głównymi tematami, które będą omawiane na zebraniu biura nieruchomości wykorzystując takie narzędzia jak e-mail i, w razie potrzeby, przekazując konkretne uwagi każdemu z nich.

Konieczne jest, żeby każdy agent nieruchomości był przygotowany do zebrania biura nieruchomości, traktując je jako cenny zasób pogłębiający jego praktykę zawodową.

Wymaganie punktualności ze strony agenta nieruchomości.

Choć może wydawać się to niemal surrealistyczne, bo mówimy o zebraniu z profesjonalistami, a nie z amatorami branży nieruchomości, wciąż występują przypadki niepunktualności agentów nieruchomości.

Profesjonalny agent nieruchomości, oprócz przejawiania proaktywności i asertywności powinien być również punktualny. Brak punktualności agenta nieruchomości na zebraniu biura nieruchomości nie powinien być tolerowany z wyjątkiem przyczyn niezależnych od niego.

Brak punktualności w każdej dziedzinie lub sektorze zawodowym jest czymś nie do przyjęcia i powinien być traktowany jako coś niedopuszczalnego wewnątrz biura nieruchomości jako organizacji i jako brak szacunku w stosunku do niego.

Z drugiej strony brak punktualności ma negatywny wpływ na zarządzanie zebraniem biura nieruchomości, ponieważ od samego początku nie pozwala na realizację ustalonego porządku.

Bardzo ważne jest, żeby każdy agent nieruchomości zrozumiał potrzebę skutecznego zarządzania czasem, aby osiągnąć wysoki poziom wydajności, zarówno indywidualnej jak i zbiorowej.

Nieodbieganie od porządku obrad.

Nieodbieganie od ustalonych tematów w porządku obrad jest kluczowym elementem zwłaszcza dlatego, żeby zebranie biura nieruchomości osiągnęło wysoki poziom produktywności.

Kiedy kierujący zebraniem biura nieruchomości prezentuje dany temat, to bardzo ważne jest, żeby w tym samym czasie jasno określił jego granice i nie pozwolił, żeby inne kwestie go zdominowały lub rozproszyły uwagę uczestników zebrania na tym temacie.

To właśnie dlatego ustanawia się porządek tematów, które zostaną omówione na zebraniu biura nieruchomości. Porządek ten jest opracowywany na podstawie potrzeb organizacji jako całości, a nie na podstawie konkretnych potrzeb każdego agenta nieruchomości.

Niemniej jednak dopuszcza się sytuację, w której agent nieruchomości porusza kwestię bezpośrednio związaną z tematem w tym czasie omawianym, ponieważ zebranie biura nieruchomości ma na celu generowanie pozytywnych synergii z korzyścią dla wszystkich członków organizacji.

Zarządzanie zebraniem kierując się określonym zamiarem.

Cotygodniowe spotkanie biura nieruchomości nie może być ani nudne, ani nie może być miejscem kłótni; jest spotkaniem członków biura nieruchomości, aby osiągnęli oni pozytywne wyniki i wszyscy czerpali z niego korzyści.

Spory i różnice między każdym agentem nieruchomości powinny być rozwiązywane z dala od zebrania biura nieruchomości oraz powinny być poruszane w szczególny sposób na innej płaszczyźnie, nigdy podczas zebrania biura nieruchomości.

Agent nieruchomości musi zrozumieć znaczenie zebrania biura nieruchomości oraz w żaden sposób nie powinien traktować go jako okazji, żeby zaspokoić swoje indywidualne potrzeby.

W związku z tym, gdy agent nieruchomości przyjmuje zachowanie, które nie jest właściwe, osoba odpowiedzialna za prowadzenie zebrania powinna zdać sobie z tego sprawę i kontrolować sytuację, nie pozwalając na to, żeby naruszyć porządek zebrania albo, żeby takie zachowanie wpłynęło negatywnie na pozostałych uczestników.

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie cotygodniowym zebraniem w biurze nieruchomości powinna je sama prowadzić eksponując najważniejsze zagadnienia i zarządzać związanymi z nimi tematami, które w pewnym momencie mogą się pojawić, nie umniejszając ważności głównych zagadnień.

Bardzo skutecznym środkiem do zarządzania zebraniem biura nieruchomości jest humor, który pozwala na to, żeby zebranie było zabawne i jednocześnie służyło jako czynnik rozładowujący napięcia, jeśli mają one miejsce podczas owego zebrania.

Niedopuszczanie, żeby zebranie zostało zdominowane i unikanie monologów.

Dominowanie podczas przebiegu zebrania biura nieruchomości jest negatywne bez względu na to czy pochodzi ono od osoby, która zarządza tym zebraniem czy kiedy staje się monologiem danego agenta nieruchomości.

Aby zebranie biura nieruchomości było skuteczne i przede wszystkim produktywne to musi być dynamiczne i nigdy nie wolno dopuścić, żeby zdominowane było przez monologi.

Pozytywne synergie uzyskuje się dzięki wymianie myśli i poglądów, a nic pozytywnego nie wynika z monologu, który w końcu znudzi uczestników zebrania. Istotne jest w tym względzie, żeby osoba odpowiedzialna za prowadzenie zebrania biura nieruchomości była bardzo asertywna i potrafiła określić nastroje każdego uczestnika, osiągając w ten sposób dynamiczną wymianę pomysłów.

Jest bardzo ważne, żeby wszyscy uczestnicy zebrania biura nieruchomości aktywnie w nim uczestniczyli i przedstawili swoje pomysły, ich aktywny udział generuje poczucie przynależności do organizacji i zespołu.

Zarządzający zebraniem biura nieruchomości powinien stymulować do uczestnictwa każdego agenta nieruchomości uwzględniając produktywnoś i asertywność.

Dyskutowanie o ideach dotyczących biura nieruchomości unikając kłótni.

Dyskutowanie o pomysłach w żadnym wypadku nie oznacza kłócenia się z naszym rozmówcą lub przyjęcia agresywnych zachowań, wręcz przeciwnie, dyskusja stanowi wymianę pomysłów bazującą na szacunku i asertywności.

Agent nieruchomości w tym sensie nie jest wyjątkiem od reguły, a może w pewnym momencie powstać nieprzyjemna sytuacja podczas zebrania biura nieruchomości, właśnie dlatego, że nie wszystkie osoby są asertywne.

Chociaż jest to bardzo ważne, żeby osoba odpowiedzialna za prowadzenie zebrania biura nieruchomości kontrolowała pojawiające się nieprzyjemne sytuacje, ważne jest również to, żeby osoba ta nie przyjmowała nieodpowiednej roli lub pozwalała, żeby powstały podgrupy wśród uczestników.

Bezstronna mediacja w momencie gdy pojawiają się spory względem idei albo stanowisk mające miejsce podczas przebiegu zebrania biura nieruchomości jest kluczem do tego, żeby sens i intencja zebrania nie zostały zniekształcone.

Zapisywanie powstałych podczas zebrania pomysłów i propozycji.

Cotygodniowe zebranie biura nieruchomości nie kończy się w momencie kiedy upływa czas zebrania, to znaczy, że powinno się zanotować każdy pomysł i propozycję, która padła ze strony uczestników, aby sprawić, żeby było ono rzeczywiście produktywne.

Konieczne jest, żeby wszystkie propozycje, które padły podczas zebrania biura nieruchomości zostały odpowiednio odnotowane, a następnie poddane odpowiedniej ocenie.

Jest wysoce prawdopodobne, że na podstawie tematów omawianych na zebraniu biura nieruchomości pojawią się inne kwestie z nimi związane, dlatego bardzo ważne jest, żeby uporządkować informacje pod względem ich ważności, aby później móc je maksymalnie wykorzystać.

Znaczenie feedback’u w celu uzyskania maksymalnej produktywności.

Istnieje inny element, który trzeba dodać do zbierania informacji podczas przebiegu zebrania biura nieruchomości, aby uzyskał on maksymalny poziom produktywności – jest nim feedback.

Feedback cotygodniowego zebrania biura nieruchomości powinien być dwukierunkowy i tworzony przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie zebraniem i jednocześnie przez każdego agenta nieruchomości.

Cotygodniowe zebranie biura nieruchomości powinno dostarczać mu opinii jego temat, a osiąga się to właśnie dzięki feedback’owi.

Wyżej wspomniany feedback może być wysłany przez pocztę elektroniczną, ponieważ jest to znacznie bardziej skuteczna i produktywna forma, aniżeli przekazywanie feedback’u ustnie.

Bardzo ważne jest, żeby agent nieruchomości rozumiał znaczenie jakie posiada feedback z zebrania biura nieruchomości i to, że nie powinien być on nieformalny albo stworzony na dowolnym polu.

Daniel Costa Lerena

Author and Editor.

Comments are closed.

Check Also

Cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości.

Select your language: Zwołanie cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości to zagadnien…