Home Coaching Nieruchomości @pl Proaktywny agent nieruchomości.

Proaktywny agent nieruchomości.

coaching inmobiliario

Select your language: esenfrruro

Agent nieruchomości jest kluczową postacią w biurze nieruchomości i jeśli reprezentuje nastawienie proaktywne to fakt ten ma duże znaczenie dla interesów biura.

Bez zespołu proaktywnych agentów biuro nieruchomości będzie miało trudności aby sprostać nowym wyzwaniom rynku.

Termin “proaktywny” był intensywnie używany podczas ostatnich dekad na płaszczyźnie biznesowej jak i organizacyjnej, istnieje również wiele firm, które w swoich ofertach pracy szukają osób proaktywnych, które dołączyłyby do ich zespołów.

Postawa proaktywna jest rezultatem bardziej nastawienia niż spontanicznego zachowania, a proaktywny agent nieruchomości to taki profesjonalista, który odzwierciedla proaktywne nastawienie w każdym momencie i okolicznościach.

Aktywność agenta nieruchomości nie oznacza, że będzie on również proaktywny.

Proaktywność jest często mylona z aktywnością, a proaktywność sama w sobie klasyfikuje się na innym poziomie samej aktywności, zarazem kontrastuje ona bezpośrednio z biernością we wszystkich jej przejawach.

Jednostka proaktywna to ta, która przejmuje kontrolę nad swoim zachowaniem w sposób aktywny opierając się na zasadzie odpowiedzialności za swoje czyny.

Świadomość swoich działań oznacza, że jednostka powinna przeanalizować swoje zachowanie nie tylko z punktu widzenia aktywnego, lecz równiez z pasywnego.

Jednostka zawsze działa: albo poprzez działanie albo poprzez jego zaniechanie, a jednostka proaktywna bierze za to odpowiedzialność; również za swoje milczenie i obojętność względem sytuacji, która jej dotyczy.

Inicjatywa, jako cecha jednostki również jest sugerowana przez niektóre słowniki jako synonim proaktywności.

W takim rozumieniu jednostka pozbawiona odpowiedzialności nie może być uznawana za proaktywną; aby być określona jako proaktywna musi wykazywać się odpowiedzialnością.

Jeśli jednostka wykazuje się inicjatywą to niekoniecznie oznacza to, że jest proaktywna. Jeśli proaktywny agent nieruchomości powinien mieć inicjatywę to również powinien być świadomy dlaczego i po co to robi, nie zapominając w jaki sposób wykonuje swoje zadanie.

Agent nieruchomości powinien być świadomy w każdym momencie, że nic nie jest zbiegem okoliczności i że zarazem wszystko jest zbiegem okoliczności; jak również o tym, że aby osiągnąć cele trzeba mieć świadomość, że podejście jest czynnikiem decydującym.

Proaktywny agent nieruchomości w żadnym wypadku nie będzie tłumaczył się wymówkami ani okolicznościami bądź spychał odpowiedzialność na innych agentów biura nieruchomości.

Profil proaktywnego agenta nieruchomości.

W proaktywnej jednostce można znaleźć pewne cechy, które ją określają i na podstawie sumy tych cech możemy ustalić profil proaktywnego agenta nieruchomości:

 • Zarządza w sposób satysfakcjonujący swoimi emocjami.
 • Jest świadomy swoich słabych i mocnych stron.
 • Wierzy w siebie i w swoje zdolności.
 • Stale podejmuje nowe wyzwania.
 • Stawia czoło zmianom i je promuje.
 • Zarządza w sposób pozytywny niepewnością spowodowaną zmianami.
 • Podejmuje decyzje i działa z determinacją aby osiągnąć swoje cele.
 • Traktuje problemy jako możliwości.
 • Jest wytrwały i konsekwentny względem trudności.
 • Jest elastyczny w momencie zmiany kierunku działania w celu osiągnięcia swoich celów.
 • Ponosi odpowiedzialność za swoje działania i niepowodzenia.
 • Traktuje każde doświadczenie jako okazję do nauczenia się czegoś.
 • Przewiduje przyszłe wydarzenia i nie boi się ich.
 • Zawsze stara się doskonalić swoje metody i zwiekszyć stopień ich efektywności.

Co oznacza być proaktywnym w biurze nieruchomości?

Biuro nieruchomości to obszar gdzie rozwija się aktywność agenta nieruchomości i gdzie sumują się pewne elementy, które określają jednostkę jako proaktywną. Istnieją również pewne cechy, które powinien on reprezentować na poziomie organizacyjnym:

 • Umieć uprzedzać fakty poprzez działanie i podejmowanie decyzji, będąc w nich asertywnym i wyrażając pewność.
 • Zarządzać negatywnymi sytuacjami w sposób satysfakcjonujący, zarówno na poziomie stosunków interpersonalnych jak i w innych sytuacjach, które mogą się wydarzyć.
 • Analizować okoliczności z pozytywnego punktu widzenia, traktując je zawsze jako możliwości.
 • Opracowywać projekty oparte na celach, które zmierzają, bez żadnego wahania, do ich realizacji, biorąc na siebie ryzyko i możliwe konsekwencje.
 • Reagować kreatywnie w sytuacjach nieprzewidzianych, starając się znaleźć konkretne alternatywy, które pozwolą mu takie sytuacje rozwiązać.
 • Praktykować aktywne słuchanie i być otwartym na opinie pozostałych co oznacza tolerancyjne podejście do pozostałych osób i akceptację krytyk, z którymi można ewentualnie się spotkać.
 • Być zdolnym do stworzenia pozytywnych synergii z otoczeniem i odnaleźć się w pracy w grupie.

Proaktywny lider biura nieruchomości.

Podczas gdy biuro nieruchomości próbuje wzbogacić swój zespół o proaktywnych agentów, logiczne jest, że będzie promowało proaktywne podejście między członkami organizacji w ogólnym tego słowa znaczeniu.

Nie zapominając przy tym, że lider firmy powinien być odpowiedzialny za przekazywanie proakatywności jako wartości organizcyjnej wynikającej z jego własnej figury.

Przewodnictwo na obszarze biura nieruchomości zazwyczaj spoczywa na barkach właściciela, i w przypadku gdy biuro nieruchomości jest spółką, to z tendencji wynika, że figura lidera koncentruje się na jednym ze wspólników.

W każdym razie, podejście proaktywne lidera bura nieruchomości powinno znaleźć odzwierciedlenie w następujących cechach:

 • Generować i promować wartości organizacyjne biura nieruchomości.
 • Zachęcać agentów nieruchomości do pracy w grupie.
 • Stwarzać przestrzeń do wymiany pomysłów i opinii.
 • Promować płynną komunikację i zawsze kierować się szacunkiem, który powinien funkcjonować jako jedno z głównych założeń.
 • Pobudzać kreatywność i asertywność agenta nieruchomości.
 • Stawiać czoło trudnym sytuacjom jako członek zespołu, ale nie zpominając z tego powodu o swojej pozycji w hierarchi w biurze nieruchomości
 • Promować zdrowe relacje interpersonalne bazujące na tolerancji.
 • Pośredniczyć w każdym konflikcie, który może pojawić się w biurze nieruchomości.
 • Zachęcać agenta nieruchomości poprzez nowe i stałe wyzwania do korzystania z własnego, proaktywnego podejścia jako modelu odniesienia.
 • Promować poprzez zachęcenie do przezwyciężenia osobistych granic każdego z agentów.
 • Zachęcać do auto-zarządzania pośród agentów jak formy pracy.
 • Zdefiniować kompetencje organizacyjne i jasne ich przekazywanie.

Lider biura nieruchomości powinien być wzorem do inspiracji dla wszystkich pozostałych członków zespołu tego biura, pokazując empatię, ale nie przestając być stabilnym w swoich decyzjach, sprawiając, że ludzie będą go słuchać i zarazem posiadać umiejętność słuchania innych.

Podsumowując, proaktywne podejście lidera biura nieruchomości powinno być przykładem modelu organizacyjnego.

Proaktywne podejście jest czymś co powinno być promowane wewnątrz biura nieruchomości i powinno ono być również obecne w postępowaniu lidera organizacyjnego.

Zarazem każdy agent nieruchomości powinien być propagatorem proaktywnego podejścia, aby, wspólnie z liderem biura nieruchomości, osiągnąć najlepsze rezultaty i korzyści dla wszystkich.

Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…